Od raz na początku 2017 roku w życie wejdzie sporo zmian w prawie pracy. Okazuje się, że oprócz nowej stawki minimalnej na umowę o pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów zlecenia, ustawodawca zaplanował wprowadzenie jeszcze kilku innych rozwiązań prawnych. Oczywiście część z nich obejmie swoim zakresem jedynie mikro i małe przedsiębiorstwa. Jednak reszta dotyczy wszystkich pracodawców. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący najważniejszych zmian w prawie pracy od 2017 roku. Przeczytaj go koniecznie!

Zniesienie obowiązkowego zfśs dla małych firm

Zacznijmy od tego, że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych są to środki finansowe gromadzone przez pracodawcę na osobnym rachunku, z którego mogą skorzystać uprawnieni pracownicy. Do tej pory obowiązek jego prowadzenia w 2016 roku dotyczył pracodawcy działającego w formie jednostek budżetowych i samorządowych, a ponadto także każdego pracodawcy, który na dzień 1 stycznia 2016 roku zatrudniał minimum 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników nieobjętych zakładowym lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy w 2016 roku miał obowiązek ustalić warunki wynagradzania w regulaminie wynagradzania oraz organizację i porządek pracy w regulaminie pracy. Otóż w kwestii tej od 1 stycznia 2017 roku wprowadzone zostaną istotne zmiany. Próg, który obliguje do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych będzie wynosił 50 a nie 20 pracowników. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, będą zobowiązani do utworzenia Funduszu na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Nowe terminy odwołania od wypowiedzenia

Teraz pracownik, któremu wypowiedziano umowę o pracę ma prawo do wniesienia odwołania do Sądu Pracy w terminie 7 dni od otrzymania wypowiedzenia. Jednak w przypadku rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia termin na żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wynosi 14 dni od rozwiązania umowy.

Świadectwo pracy – nowe terminy

Otóż zgodnie z obecnym brzmieniem art. 97 Kodeksu pracy zasadą jest, że pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Całkiem odmienna sytuacja występuje w przypadku zawarcia umów terminowych (na czas określony lub okres próbny). W takim przypadku, jeżeli pracownik po zakończeniu jednej umowy dalej pozostaje w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy, to pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy po upływie 24 miesięcy od momentu zawarcia pierwszej z tych umów, a obejmujące wszystkie okresy zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *